4

Екология1 Мерки срещу замърсители и контрол:

 • Въвеждане на по-ниски прагове като допустими стойности на замърсяване. Законът за атмосферния въздух дава възможност общинските съвети по предложение на кмета да приемат по-ниски прагове като допустими стойности на замърсяване в райони,
  потенциално опасни от замърсяване, след което да ги предложат за приемане от МОСВ;
 • Осъществяване на строг и ежедневен контрол както върху дейността на производствените предприятия, така и върху други потенциални замърсители. Недопустимо е един от най-големите замърсители с ФПЧ да се намира на 300 м от
  жилищните блокове и в същото време да не се извършва ежедневен мониторинг и контрол върху изпусканите съединения. Няма апаратура за замерване на всички потенциални замърсители;
 • 2 % от общинския бюджет да бъде влаган в мероприятия за подобряване качеството на атмосферния въздух, екология и в провеждане на контролни и превантивни дейности за предотвратяване на замърсявания;
 • Сключване на договор с външна лаборатория, която да извършва мониторинг на въздуха в общината, включително и на съединенията и въглеводородите, които до този момент не са се замервали;
 • Включване на граждани и НПО-та в работата на Постоянната комисия по екология към Общински съвет Бургас с право на глас при взимане на решения;
 • Внедряване на алтернативни форми на отопление. Продължаване на програмата за подмяна на печки с твърдо битово гориво и осъществяване на контрол върху този процес.

2 Околна среда:

 • Изграждане на зелен пояс покрай основните пътни артерии;
 • Изграждане на шумоизолиращи прегради по големите пътни артерии, които минават през жилищните райони;
 • Поставяне на контейнери за биомаса;
 • Редовно миене на улиците както в ЦГЧ, така и в комплексите и кварталите. Дезинфекция около контейнерите за смет;
 • Строг контрол върху автомобилите, които са премахнали катализаторите си;
 • Изграждане на джобове за контейнери за смет преди пускането в експлоатация на сградите;
 • Фирми, които събират разделно боклука си, да ползват процентно облекчение от годишния общински данък смет;
 • Облагородяване на изоставените зони на територията на цялата община чрез превръщането им в зелени площи и паркинги с цел намаляването на фини прахови частици;
 • Изграждане на повече зони за домашни любимци;
 • Изграждане на достатъчно приюти и отделяне на повече средства за безстопанствените кучета, на които да се осигури настаняване, като залавянето им се допуска по начин и при условия, които гарантират здравето им и с минимално
  страдание. След кастрация, ваксиниране и маркиране да се отглеждат в приюта до осиновяване, а не връщане отново на улицата;
 • Завишаване на контрол върху фирмата, която има ангажимент към сметопочистването и сметосъбирането;
 • Забрана за продажба на найлонови торби и ограничаване на използването на пластмасови изделия;
 • Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците във всички обществени сгради на територията на община Бургас;
 • Регулярни почиствания в акваторията на Бургаския залив;
 • Превенция срещу комари, кърлежи и други насекоми, причиняващи заразни заболявания при хората и животните. Редовни профилактични меропрятия, съобразени с цикъла на развитие на инсектите, водещи до контрол на популацията и свеждане до
  минимум на разпространение на заразните заболявания, които те причиняват. Предварително планиране и масова информираност на гражданите;
 • Изграждане на инфраструктура за зареждане на електрически автомобили.

 

Видео конференция по темата

Други сегменти от нашата програма

5
Транспорт
6
Култура
7
Спорт
8
Сигурност

Последвайте ме в

Социалните мрежи!