3

Социални дейности1 Демография и интеграция:

 • Въвеждане на мерки за стимулиране на раждаемостта;
 • Създаване на Обществен (граждански) съвет за междуетническа и социална интеграция на социално уязвими групи (включително и за хора с увреждания) и малцинствени общности като постоянен орган към Община Бургас или Общинския съвет с право на нормативна (законодателна) инициатива.

2 Улеснен живот за хората с увреждания:

 • Интегриране и социализиране на хората в неравностойно положение чрез пряк контакт с изкуството и спорта;
 • Обособяване на минимум три функционални спирки със заслони;
 • Приспособяване на тротоарните площи за хора с увреждания;
 • Монтиране на асансьорни механизми за хора с увреждания в подлезите;
 • Сервиз за адаптиране на автомобили;
 • Осигуряване на автомобил за инвалиди за шофьорски курсове;
 • Достъпни образователни квалификационни и преквалификационни курсове за хора с увреждания;
 • Отделна Трудова борса за хора с увреждания;
 • Подпомагане създаването на устойчиви икономически, социални и специализирани предприятия с помощта на Община Бургас, но ръководени от самите хора с увреждания;
 • Определяне на ефективни критерии за отпускане годишните общински субсидии с цел повишаването им, както и отделяне на достатъчно средства за ремонт и поддръжка на клубовете на сдружения на хора с увреждания.

3 Социална среда:

 • Внедряване на смарт приложение с SOS бутон да помага на пострадали, което да се обезпечава от доброволци, завършили курс по първа помощ;
 • Създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зависимост. Потребителите са основно млади хора, които могат да бъдат успешно ресоциализирани при адекватна намеса и подкрепа;
 • Увеличаване на бюджета за пенсионерските клубове с цел издръжка, социални придобивки и култура;
 • Изготвяне на план-програма за периодични срещи с председателите на етажните собствености и фирмите – професионални домоуправители, за маркиране на проблеми и предложения;
 • Подобрение управлението на гробищния парк - въвеждане на ред, сигурност, осветеност и контрол;
 • Създаване на Гробище за домашни любимци;
 • Определен процент от данък сгради да се връща към етажните собственици във вид на инвестиция.

Други сегменти от нашата програма

4
Екология
5
Транспорт
6
Култура
7
Спорт

Последвайте ме в

Социалните мрежи!